แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการ

รายงานผลการสำรวจประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจประจำปีงบประมาณ-2565

สรุปรายงานการประเมินความพึงพอใจผู้มาติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

รายงานผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ต่อการให้บริการของ อบต.ตาอ็อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2559

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานการประเมินความพึ่งพอใจ ประจำปี2562