อบต.ตาอ็อง

กิจกรรมธนาคารขยะตำบลตาอ็อง พื้นที่โซนเหนือ-ใต้ เฟสที่ 2-4

คณะกรรมการธนาคารขยะตำบลตาอ็องพื้นที่โซนเหนือ-ใต้ ได้ดำเนินการเปิดธนาคารขยะรีไซเคิล เฟสที่ 2-4 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลาประมาณ 14.30 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อบต.ตาอ็อง ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการรับฝากขยะรีไซเคิลสะสมจากครัวเรือนสมาชิกธนาคารขยะและรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะเพิ่มเติม ซึ่งมีสมาชิกใหม่เป็นเครือข่าย อถล. ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารเพิ่มเติมจำนวนมาก

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลตาอ็อง ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการและสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลตาอ็อง ได้บูรณาการร่วมกับ อบต.ตาอ็อง จัดกิจกรรมทำความสะอาดและจัดการขยะมูลฝอยริมสองข้างทางสาธารณประโยชน์ เพื่อให้บริบทและสภาพแวดล้อมน่าอยู่ น่ามอง และมีความสุข ขอขอบคุณสมาชิกอถล. คณะกรรมการหมู่บ้าน บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มา ณ โอกาสนี้ พบกันใหม่ในกิจกรรมตามนัดหมายครั้งถัดไป

รณรงค์ไม่ทิ้งขยะในป่าหรือที่ทางสาธารณะ และมีส่วนร่วมเฝ้าระวังแจ้งเตือนผู้ฝ่าฝืนลักลอบทิ้งขยะฯ

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้ร่วมติดตั้งป้ายรณรงค์ไม่ทิ้งขยะในป่าหรือที่ทางสาธารณะ ในกิจกรรม เชิญชวนจิตอาสา สมาชิก อถล.ตำบลตาอ็อง รณรงค์ไม่ทิ้งขยะในป่าหรือที่ทางสาธารณะ และมีส่วนร่วมเฝ้าระวังแจ้งเตือนผู้ฝ่าฝืนลักลอบทิ้งขยะฯ

ประกาศ อบต.ตาอ็อง เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและตัวชี้วัดการประเมินเนื่องในกิจกรรมการประกวด”หมู่บ้านสะอาด ธรรมชาติสวยงสมระดับตำบล ประจำปี 2567″

ประกาศ อบต.ตาอ็อง เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและตัวชี้วัดการประเมินเนื่องในกิจกรรมการประกวด”บ้านเรือนสะอาด ธรรมชาติสวยงามระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2567″

ประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม