อบต.ตาอ็อง

โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านใต้ฆ้อง หมู่ที่ 12(เส้นบ้านนายพิณศักดิ์ เพิ่มเพียร-บ้านนายยอย ปัญญาเฟื่อง)

โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านโนนจิก หมู่ที่ 11 (เส้นบ้านนายสุนทร หาญยิ่ง -บ้านนายอุย จารัตน์)

โครงการเสริมผิวจราจร ASPHAL CONCRETE เส้นสามแยกลาดยาง บ้านแสงตะวันจากสามแยกศาลาถึงบ้านนายคำเชือน ดวงใจ หมู่ที่ 15

โครงการเสริมผิวจราจร ASPHAL CONCRETE เส้นหน้าบ้านนายนิยม ปัญตะยัง-เส้นบ้านนางเสาวลักษณ์ อุไร หมู่ที่ 7 บ้านอังกัญ

โครงการเสริมผิวจราจร ASPHAL CONCRETE บ้านเสกแอ – กาเกาะ หมู่ที่ 8 (ประตูสำนักสงฆ์)

ด่านาสงกรานต์ ประจำปี 2567

วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2567 นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ด่านสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 16 หมู่บ้าน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้จัดตั้งด่านชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการจราจรและป้องกันความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุภายในพื้นที่