การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ผลการดำเนินการ (ที่เป็นรูปธรรม )

ตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อ  อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ITA) รายละเอียดดังนี้