โครงการวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนายปด สังข์ลาย-บ้านนางทุกข์ หมู่ที่ 10 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง