ระบบขอรับบริการออนไลน์ E-Service อบต.ตาอ็อง

ระบบขอรับบริการออนไลน์” เป็นการให้บริการออนไลน์ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องได้จัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ผู้มีความประสงค์จะขอรับบริการ สามารถแจ้งความประสงค์ โดยกรอกข้อมูล รายละเอียดการขอรับบริการของท่าน ลงในแบบฟอร์มการขอรับบริการออนไลน์ มีขั้นตอน ดังนี้

1.คลิกเมนู E-Service แล้วเลือกเมนู ระบบการขอรับบริการออนไลน์ เพื่อเข้าสู่หน้าแบบฟอร์มการขอรับบริการออนไลน์ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม “ส่ง”

2.เจ้าหน้าที่จะได้รับข้อความแจ้งเตือนทางโทรศัพท์ทันที และทำการตรวจสอบ ข้อมูล รายละเวียด ผ่านระบบ Webmail ของหน่วยดำเนินการปริ้น แบบขอรับบริการออนไลน์ เสนอผู้บริหาร พิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ

3.) เมื่อผู้บริหารได้พิจารณาแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบ ผ่านช่องทางการติดต่อ ตามที่ท่านระบุ โดยเร็ว พร้อมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อต่อไป

***กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน***