LPAประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องว่าด้วยข้อบังคับ หรือ วินัย พนักงานส่วนตำบล,ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔