แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต๔ปี

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้าง อบต.ตาอ็อง พ.ศ.2564

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ อบต.ตาอ็อง ประจำปี 2564

ทดสอบหมวดหมู่ทั้งหมด