รายงานการประชุมสภา

รายงานการประชุมสภา อบต.ตาอ็อง ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานการประชุมสภา อบต.ตาอ็อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 / 2563 วันที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /2563 วันที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ.2563