มุมกฎหมาย

พระบัญญัติ/พระราชกำหนด

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาคุมครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่น สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553

สรุปสาระสําคัญ พรบ อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558