ประกาศราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้าง

โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านใต้ฆ้อง หมู่ที่ 12(เส้นบ้านนายพิณศักดิ์ เพิ่มเพียร-บ้านนายยอย ปัญญาเฟื่อง)

โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านโนนจิก หมู่ที่ 11 (เส้นบ้านนายสุนทร หาญยิ่ง -บ้านนายอุย จารัตน์)

โครงการเสริมผิวจราจร ASPHAL CONCRETE เส้นสามแยกลาดยาง บ้านแสงตะวันจากสามแยกศาลาถึงบ้านนายคำเชือน ดวงใจ หมู่ที่ 15

โครงการเสริมผิวจราจร ASPHAL CONCRETE เส้นหน้าบ้านนายนิยม ปัญตะยัง-เส้นบ้านนางเสาวลักษณ์ อุไร หมู่ที่ 7 บ้านอังกัญ

โครงการเสริมผิวจราจร ASPHAL CONCRETE บ้านเสกแอ – กาเกาะ หมู่ที่ 8 (ประตูสำนักสงฆ์)

โครงการก่อสร้างถนน-คสล.-คุ้มโคกกลาง-หมู่ที่-14-บ้านปรีง-หมู่ที่-5บ้านแจรน

โครงการก่อสร้างถนน-คสล.บ้านปราสาท-หมู่ที่-6-บ้านแสงทรัพย์-หมู่ที่-13-ตำบลตาอ็อง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นแยกบ้านนายเทียม ยิ่งทุนดี – คุ้มโคกกลาง หมู่ที่ 2

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านตาอ็อง