ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ ที่ 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปรีง หมู่ที่ 14 (เส้นบ้านนายเอือก นิยมชื่อ) ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 15