ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่6 บ้านปราสาท-หมู่ที่ 13 บ้านแสงทรัพย์ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายตรี หมู่ที่ 10-บ้านโคกทม ตำบลโคกยาง) ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายสุรทัย-คุ้มโคกเห็ด) บ้านอังกัญ หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านผักไหม หมู่ที่ 16 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (หมู่ที่ 12-หมู่ที่ 5) ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายกระจาย-เส้นบ้านนางมลัยวรรณ จอกแก้ว) บ้านยาง หมู่ที่ 3 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

โครงการก่อสร้างถนน คสล.(เส้นบ้านนางอรอนงค์ ดีสม-นายสุพจน์ นิยมชื่อ) บ้านยาง หมู่ที่ 3 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายนิต งามเจริญ-คุ้มจอม) บ้านยาง หมู่ที่ 3 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

โครงการก่อสร้างถนน คสล.(จากอดีตบ้านผู้ใหญ่หงา หมู่ที่ 5 ถึง สามแยกไปคุ้มโคกกลาง หมู่ที่ 14 บ้านปรีง) ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

โครงการถนนลงหินคลุก (เส้นนานายประกาศ เจนรอบ-นานายแสงจันทร์ แก้วแฉล้ม) บ้านแสงตะวัน หมู่ที่ 15 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นสามแยกนานางสมควร-นานางสุชาดา บุญยงค์) บ้านใต้ฆ้อง หมู่ที่ 12