ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่านาสงกรานต์ ประจำปี 2567

วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2567 นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ด่านสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 16 หมู่บ้าน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้จัดตั้งด่านชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการจราจรและป้องกันความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุภายในพื้นที่

กิจกรรมโครงการธนาคารขยะ

วันที่ 13 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องได้บูรณาการร่วมกับคณะกรรมการและคณะทำงานธนาคารขยะตำบลตาอ็อง (เขตพื้นที่โซนเหนือ-โซนใต้) ภาคีเครือข่ายแกนนำด้านสาธารณสุขและประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมเปิดธนาคารขยะตำบลตาอ็อง (Recyclable Waste Bank) ร่วมกับการจัดงาน “MOI Waste Bank – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” มีประชาชนผู้สมัครเป็นสมาชิกและเปิดบัญชีคู่ฝากธนาคารขยะวันแรก (ทั้งโซนเหนือและโซนใต้) รวมทั้งสิ้น 127 คน มีปริมาณขยะรีไซเคิลมาฝาก/ขาย รวมประมาณ 840 กก. คิดเป็นมูลค่าขยะรีไซเคิลรวมประมาณ 6,720 บาท

ประชาสัมพันธ์ประกาศอบต.ตาอ็อง เรื่อง ระเบียบการบริหารจัดการธนาคารขยะตำบลตาอ็องพื้นที่โซนใต้ พ.ศ.2567

ประชาสัมพันธ์ประกาศอบต.ตาอ็อง เรื่อง ระเบียบการบริหารจัดการธนาคารขยะตำบลตาอ็องพื้นที่โซนเหนือ พ.ศ.2567

ประกาศใช้ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจังเอิญโค หมู่ที่ 2 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566

กิจกรรมการสุ่มตรวจติดตาม RE-X-RAY

คณะทำงานองค์การบริหารหารส่วนตำบลตาอ็องและแกนนำด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ร่วมดำเนินกิจกรรมการสุ่มตรวจติดตาม RE-X-RAY ผลการดำเนินกิจกรรม โครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือนพื้นที่ตำบลตาอ็องอย่างต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2567 เพื่อเป็นการการส่งเสริมยกย่องเป็นขวัญกำลังใจครัวเรือนที่ร่วมดำเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี

ประกาศอบต.ตาอ็อง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและตัวชี้วัดการประเมิน การประกวด “บ้านเรือนสะอาด ธรรมชาติสวยงาม” ระดับพื้นที่หมู่บ้าน ประจำปี 2566