ข่าวประชาสัมพันธ์/กองคลัง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เรื่อง การเปิดช่องทางการให้บริการรับเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องเรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศองค์การบริหารส่นตำบลตาอ็อง เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานการประเมินความพึงพอใจการให้บริการตามโครงการลดขึ้นตอนการให้บริการและปรับระยะเวลาการเสียป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566