ข่าวประชาสัมพันธ์/กองคลัง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องเรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศองค์การบริหารส่นตำบลตาอ็อง เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานการประเมินความพึงพอใจการให้บริการตามโครงการลดขึ้นตอนการให้บริการและปรับระยะเวลาการเสียป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน-พฤษภาคม-2566

รายงาน รายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566