โครงการวางท่อระบายน้ำ เส้นบ้านนางรอบ นามวัฒน์-เส้นบ้านนายคราว กองศิริ หมู่ที่ 13 บ้านแสงทรัพย์ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (e-bidding)