โครงการปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย

นายสำเร็จ วิวาสุข รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เป็นประธานในพิธี โครงการอบรม เดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง