โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก เส้นบ้านนายเล่า หาญยิ่ง เชื่อมถนนลาดยางบ้านแสงทรัพย์ หมู่ที่ 11 บ้านโนนจิก ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง