โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นสามแยกนานางสมควร-นานางสุชาดา บุญยงค์) บ้านใต้ฆ้อง หมู่ที่ 12 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์