โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก เส้นบ้านนางเบย สุมทอง-แยกป่าช้า บ้านอังกัญ หมู่ที่ 7 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง