โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก เส้นบ้านนายคช ไชยหาญ-เส้นบ้านนายจำเริญ พิมพ์จันทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง