โครงการปรับปรุงถนนดินจากนานายทวน บุญคำ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 บ้านปราสาท หมู่ที่ 11 บ้านโนนจิก ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง