โครงการประชุมประชาคม ระดับตำบล

เมื่อวันที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง จัดโครงการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566-2570 ) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง