โครงการถนนลงหินคลุก (เส้นนานายประกาศ เจนรอบ-นานายแสงจันทร์ แก้วแฉล้ม) บ้านแสงตะวัน หมู่ที่ 15 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์