โครงการก่อสร้างโดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทรัพย์-แสงตะวัน ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (e-bidding)