โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นลาดยาง-หลังโรงเรียนบ้านจันรม) บ้านจันรม หมู่ที่ 4 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์