โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านปรีง หมู่ที่ 14-บ้านแจรน หมู่ที่ 5 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)