โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายกระจาย-เส้นบ้านนางมลัยวรรณ จอกแก้ว) บ้านยาง หมู่ที่ 3 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์