โครงการก่อสร้างถนน คสล.(เส้นบ้านนางอรอนงค์ ดีสม-นายสุพจน์ นิยมชื่อ) บ้านยาง หมู่ที่ 3 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์