โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายนิต งามเจริญ-คุ้มจอม) บ้านยาง หมู่ที่ 3 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์