โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายสมชาย-เส้นบ้านนายสนาน หมู่ที่ 9 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง