โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มหนองบัวแดง หมู่ที่ 3ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)