โครงการกีฬาต้านยาเสพติด

วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( ตาอ็องเกมส์ ครั้งที่ 24 ) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ก่อให้เกิดความสามัคคี ความมีน้ำใจในการแข่งกีฬา โดยมีนักกีฬา ร่วมแข่งขัน 16 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลตาอ็อง