ิกิจกรรมการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ (กรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก) เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2566