อบรม กรรมการเลือกตั้ง

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง