อบรมเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง สมาชิก อบจ.และนายก อบจ. 14 -16ธ.ค.63