ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นบ้านนายปริน เชิดดอก-นานาย ศรศักดิ์ สุขประเสริฐ) บ้านผักไหม หมู่ที่ 16 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์