ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ (เส้นหน้าบ้านนายบรรยาย) บ้านขยอง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง