รับอุปกรณ์การเลือกตั้ง

วันที่ท 28 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง จัดเจ้าหน้าที่ รับบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์