รับฟังความเดือดร้อนประชาชน พื้นที่ หมู่ 7

นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ร่วมรับฟังความเดือดร้อน ของประชาชน พื้นที่หมู่ 7 บ้านอังกัญ