รวมภาพกิจกรรมการดำเนินงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (อสบ.) อบต.ตาอ็อง