ประชุมสภา

วันที่ 14 มกราคม 2565 นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง