ประชุมประจำเดือน

วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องร่วมประชุมประจำเดือนเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน