ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( โควิด19)

หมู่ 13 บ้านแสงทรัพย์ ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( โควิท 19)