ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์และความหมายของตราสัญลักษณ์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)