ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลตาอ็อง ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการและสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลตาอ็อง ได้บูรณาการร่วมกับ อบต.ตาอ็อง จัดกิจกรรมทำความสะอาดและจัดการขยะมูลฝอยริมสองข้างทางสาธารณประโยชน์ เพื่อให้บริบทและสภาพแวดล้อมน่าอยู่ น่ามอง และมีความสุข ขอขอบคุณสมาชิกอถล. คณะกรรมการหมู่บ้าน บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มา ณ โอกาสนี้ พบกันใหม่ในกิจกรรมตามนัดหมายครั้งถัดไป