ประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจการ ณ จุดบริการ เรื่อง ความพึงพอใจในการให้บริการด้านภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565