ประกาศ อบต.ตาอ็อง เรื่อง นโยบาย อบต.ตาอ็อง ปลอดบุหรี่ และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการบริโภคยาสูบและคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ อบต.ตาอ็อง