ประกาศ อบต.ตาอ็อง เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและตัวชี้วัดการประเมินเนื่องในกิจกรรมการประกวด”หมู่บ้านสะอาด ธรรมชาติสวยงสมระดับตำบล ประจำปี 2567″