ประกาศ อบต.ตาอ็อง เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและตัวชี้วัดการประเมินเนื่องในกิจกรรมการประกวด”บ้านเรือนสะอาด ธรรมชาติสวยงามระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2567″