ประกาศใช้ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจังเอิญโค หมู่ที่ 2 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566