ประกาศอบต.ตาอ็อง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและตัวชี้วัดการประเมิน การประกวด “หมู่บ้านสะอาด ธรรมชาติสวยงาม” ระดับพื้นที่ตำบลตาอ็อง ประจำปี 2566